• Domov
  • Školné a prijímací proces

Školné a prijímací proces

V SZŠ Jolly HOMESCHOOL sme otvorení deťom z rôznych prostredí. Veríme, že stretávať sa s ľuďmi z iných sociálnych skupín je pre všetkých prínosné. Dbáme však o to, aby rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do našej školy, zdieľali s nami rovnaké hodnoty a mali základné informácie o fungovaní našej školy a o tom, čo deťom, v rámci vzdelávania a výchovy, ponúkame. Preto by sme záujemcom radi priblížili proces prijímania nových žiakov.

Prijímací proces

  1. 1. Prehliadka školy

Ako jeden z prvých krokov, ktoré odporúčame záujemcom o štúdium na našej škole (často nasleduje po tom, ako získali základné informácie z webu alebo od známych), je prehliadka školy. Na prehliadku školy záujemcovia môžu využiť tzv. Deň otvorených dverí, kedy rodičia vo vopred určený podvečer navštívia priestory školy. Zoznámia sa s usporiadaním miestností, vybranými pomôckami a základnými charakteristikami vzdelávania v SZŠ Jolly HOMESCHOOL. Priestory Montessori školy sa značne líšia od bežných školských prostredí, a naše skúsenosti hovoria, že rodičov už táto prvá skúsenosť dokáže nasmerovať v ich rozhodovaní.

  1. 2. Pozorovanie

Ďalším krokom po prehliadke školy je pozorovanie vyučovacieho procesu. V rámci školského roka je vypísaných niekoľko termínov, kedy je škola otvorená na pozorovanie záujemcom o štúdium. V rámci pozorovania rodičia uvidia vyučovací proces v jeho celosti – od prezentovania novej témy, cez prácu na následných aktivitách, samostatnú prácu detí pri posilnení zručností písania, čítania, počítania či práce na projektoch, a iné. Počas pozorovania je dôležité, aby rodičia nerušili priebeh vyučovania. Sedia po obvode miestnosti a potichu sledujú vyučovací proces. Po čase sa môžu presunúť do inej miestnosti. Priestor na rozhovor následne vytvorí učiteľ, ktorý v danej skupine pracuje tak, aby nedošlo k narušeniu aktivít u detí a zároveň bol dostatočný na zodpovedanie prípadných otázok zo strany rodiča.

  1. 3. Kurz (prehľad základných princípov vzdelávania podľa Marie Montessori)

Ďalším krokom po pozorovaní dňa v škole je účasť rodičov na krátkom seminári o základných princípoch vzdelávania podľa Marie Montessori. Predstavujeme tu zásady práce v škole, materiály, ktoré používame, očakávané výstupy práce, základné princípy vývinu a vzdelávania v jednotlivých trojročiach a ich špecifiká a pod. Z našej skúsenosti vyplýva, že absolvovaním tohto kurzu rodičia získajú presnejšie predstavy o tom, aké sú naše ciele, základné piliere vzdelávania a ako to prakticky funguje. Lepšie tak vieme zladiť očakávania rodičov s tým, čo škola ponúka.

  1. 4. Dotazník a Partnerská zmluva

Keďže po návšteve a základnom rozhovore sa môžu objaviť ďalšie otázky, po absolvovaní kurzu rodičom posielame dotazník, v ktorom je naším cieľom zistiť, aké očakávania majú od našej školy. Je pre nás dôležité, aby rodičia začali s našou školou spolupracovať, až keď sú si istí, že vieme ich očakávania naplniť. Následne by sme radi toto porozumenie potvrdili v Partnerskej zmluve, kde si s rodičmi dohodneme spoluprácu. Veríme, že partnerstvo medzi školou a rodičmi nie je len o poskytovaní vzdelávania, ale aj o spoločných hodnotách, v ktorých sa utvrdzujeme na spoločných brigádach, stretnutiach, apod. Účasť rodičov na týchto udalostiach je pre všetkých veľmi prínosná. Počnúc deťmi, ktoré vidia, že rodičia sú so školou spojení nielen cez vzdelávanie dieťaťa, ale aj cez vlastný záujem rodiča o dianie v škole. Vytváranie vzťahu so školou obohatí aj rodičov, a to novými sociálnymi väzbami, inými vyučovacími metódami, atď.   V neposlednom rade je spolupráca rodičov a školy prínosná aj pre školu. Tým, že dochádza k vzájomnému spoznávaniu, predchádza sa nedorozumeniam a nadväzuje sa príjemné pracovné spojenie.

  1. 5. Stretnutie rodičov, žiaka a zástupcov školy

V nasledujúcom kroku by sme sa radi stretli s rodičmi, ako aj so samotným dieťaťom, ktoré u nás chce študovať. Na tomto stretnutí sa zaujímame hlavne o dieťa. Rozprávame sa o jeho záujmoch, aké sú jeho predstavy a podobne.

  1. 6. Prihláška a Zmluva

Po vyhodnotení všetkých predošlých krokov a stretnutí, ak rodičia dôjdu k rozhodnutiu zapísať dieťa do SZŠ Jolly HOMESCHOOL, obdržia prihlášku a podpísanú Zmluvu. Prihláška je záväzná a spoplatnená sumou 100 eur. Suma sa platí na účet školy. Prihlášku aj podpísanú Zmluvu rodičia pošlú na adresu školy (prípadne doručia osobne).

  1. 7. Rozhodnutie o prijatí

Po obdržaní Prihlášky, platby za prihlášku a podpísanej Zmluvy, škola vystaví Rozhodnutie o prijatí žiaka.

  1. 8. Špecifiká pre žiakov pristupujúcich do vyšších ročníkov (druhé a tretie trojročie)

V prípade žiakov pristupujúcich do vyšších ročníkov je proces veľmi podobný, rozdiel je však vo väčšej účasti dieťaťa na samotnom prijímacom procese. Podobne ako rodičia, dotazník od školy vypĺňa aj dieťa. V dotazníku zisťujeme, či sa naša ponuka stretáva s očakávaniami žiaka. Od žiaka by sme radi dostali aj motivačný list, v ktorom nám vysvetlí dôvody, pre ktoré si našu školu vybral, respektíve dôvody, pre ktoré odchádza zo svojej pôvodnej školy. Pre napísanie motivačného listu dieťaťu poskytneme otázky, ktoré ho navedú na témy, ktoré nás zaujímajú. Ako posledný krok by sme boli radi, keby dieťa strávilo v škole skúšobný týždeň (podľa dohody sa dĺžka pobytu môže líšiť). Po skúšobnom týždni sa všetky zúčastnené strany (škola, rodičia, dieťa) vyjadria, či v spolupráci vidia potenciál.

Poplatky a finančná politika školy

Školné a úhrada nákladov spojených s výučbou je dohodnuté písomnou formou v Zmluve o poskytovaní základného vzdelávania žiaka jeho zákonným zástupcom/zástupcami, v bode 5. V školnom sú zahrnuté náklady na školský klub pre ročníky 1 až 4.

Do mesačného školného nie je zahrnutá strava a individuálne krúžky dieťaťa. V školskom roku 2022/2023 budú školské športové kurzy budú hradené rodičmi.