Jolly farma

Jolly Farma je miesto, kde sa žiaci budú učiť ako chrániť prírodu a byť jej súčasťou formou zážitku. Je to miesto, ktoré je špeciálne pripraveným prostredím pre rozvíjanie a vzdelávanie žiakov 2. stupňa SZŠ Jolly HOMESCHOOL. Je to miesto, kde súčasťou každého projektu sú naši žiaci, ktorí pridávajú pomocnú ruku k dielu pod dozorom dospelých.

Spoznávanie a implementácia ekologických riešení je budúcnosť vzdelávania. 

Projekt: Ekologické mobilné zariadenie pre vzdelávanie detí v prírode

Mobilná učebňa tvorí zázemie školskej farmy, z ktorej budú mať úžitok všetci – študenti, zvieratá a rastliny, pôda a komunita. Stavba je realizovaná z ekologických a recyklovaných materiálov, využíva solárne panely na svietenie, separovanie a kompostovacie toalety a zber dažďovej vody.
Vôňa dreva a úsilie práce rúk, mysle a srdca vytvárali nádherný interiér a exteriér našej mobilnej učebne. 

V SZŠ Jolly HOMESCHOOL veríme, že vzdelávanie je kľúčom k našej lepšej budúcnosti, preto sa v našom edukačnom programe snažíme zameriavať na oblasti, ktoré majú veľký celospoločenský význam a aplikovať najnovšie znalosti a poznatky z nich do procesu učenia sa.
Poľnohospodárstvo je jednou z týchto kľúčových oblastí a model školskej farmy, ktorý v rámci tohto programu tvoríme, podporuje v deťoch ekonomickú samostatnosť a zodpovednosť. 

Projekt:  Základy aktívneho poľnohospodárstva a rozvoj podnikateľských zručností v spolupráci so Slovak Business Agency  

SZŠ Jolly HOMESCHOOL sa do výzvy Slovak Business Agency pre začatie a rozvoj podnikateľských zručností zapojila s projektom Základy aktívneho poľnohospodárstva v základnej škole, v šk. roku 2021/2022. Projekt bol určený pre deti od 6 do 12 rokov. Jeho úlohou bolo preniesť vedomosti z triedy do pripravovaného prostredia Jolly Farmy, nášho poľnohospodárskeho pozemku a mobilnej učebne. Cieľom bolo oboznámiť deti s tradičnými i modernými poľnohospodárskymi postupmi a navrhnúť model školskej farmy, ktorá bude tvoriť ekonomický, ekologický a sociálny zisk. Nastaviť ju tak, aby z nej mali úžitok úplne všetci – študenti, zvieratá a rastliny, pôda a komunita. Navyše žiaci tretieho trojročia tu dostanú príležitosť rozvíjať si v projekte s názvom Production & Exchange podnikateľské zručnosti. V konkrétnych úlohách spojených s pestovaním a chovom zvierat tak budú získavať skúsenosti a pripravia sa na vlastnú ekonomickú a sociálnu nezávislosť.

Projekt sa začal realizovať v polovici februára. Mal tri hlavné bloky a vyvrcholil v polovici marca. V prvom bloku sa deti zoznámili s rôznymi modelmi poľnohospodárstva – od konvenčného až po regeneratívne. V druhom bloku deti navrhovali permakultúrny dizajn školskej farmy. Podľa spoločných preferencií sa rozhodovali, akej hospodárskej činnosti by sa chceli venovať. V treťom bloku sa pozreli na finančnú stránku projektu a osvojili si základné ekonomické pojmy a postupy. Tieto získané vedomosti a zručnosti boli vložené do tvorby finálneho dizajnu školskej farmy Jolly Farm s rozpočtom a podnikateľským zámerom, ktorému sa postupne budeme venovať ďalšie roky. 

Projekt:  Prvý projekt v rámci spolupráce s Roots & Shoots – Farebná čakáreň 

Roots & Shoots je globálny vzdelávací program anglickej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do projektu zapojených 130 krajín s viac ako 8 000 skupinami. Hlavným cieľom je podporiť záujem mladých ľudí o problémy týkajúce sa ich okolia a viesť ich k takzvanému súcitnému vedeniu, aby mohli svojimi činmi vytvárať lepší svet. Všetky aktivity sú zamerané na vytvorenie hodnotného produktu prinášajúceho úžitok danej lokalite. Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce alebo mesta a rozvíjať hlavné kompetencie potrebné pre ich riešenia (ako je strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné schopnosti a ďalšie) Roots & Shoots používa tzv. Metodiku komunitného vzdelávania (angl. service-learning), ktorá pripravuje žiakov v štyroch krokoch (1. Prijatie výzvy, 2. Mapovanie komunity, 3. Akčné kroky, 4. Oslava a hodnotenie) realizovať svoj vlastný projekt pre komunitu.

Prostredníctvom príbehu Dr. Jane Goodall a ďalších vybraných činiteľov verejného života sa žiaci postupne dostávajú do kontextu trvalo udržateľného rozvoja. Diskutujú o aktuálnych výzvach spoločnosti, mapujú problémy danej lokality a vykonávajú dotazníkové prieskumy, na základe ktorých si vyberajú adekvátne témy pre svoje projekty. Celkový vyučovací proces prebieha v rámci tímovej spolupráce žiakov s podporou učiteľov a miestnej komunity (rodičia, knižnice, kluby dôchodcov, rôzne združenia, spoločnosti, atď.). Dôležitou súčasťou prípravy a realizácie projektov sú aj miestne samosprávy, ktoré poskytujú spätnú väzbu, oficiálne povolenia ako aj materiálnu či finančnú podporu.

Našim prvým projektom v rámci projektu Roots & Shoots je Farebná čakáreň na Jolly Farme, ktorej cieľom je prepojiť krásu s funkciou. Lavička na lúke, ktorá prináša nielen krásu a pokoj, ale zároveň prináša úžitok tým, ktorí si na ňu prídu  oddýchnuť.